Het verstrekken van woonkredieten gaat steeds gepaard met competitieve marges en risico’s op wanbetaling. Een goede kennis van de marktwaarde van elke woning is daarom cruciaal voor een weloverwogen woonkrediet. De bedoeling van dit wetenschappelijk onderbouwd rapport is om de marktwaarde van de opgegeven woning nauwkeurig, objectief en transparant te ontcijferen. Om de resultaten in het verdere verloop correct te kunnen interpreteren, worden de hiermee gepaard gaande sleutelbegrippen eerst toegelicht.

Marktwaardedrijvers

Marktwaardedrijvers zijn de objectieve karakteristieken van een woning die de marktwaarde bepalen. Zo zal de waarde van een huis toenemen naarmate de bewoonbare oppervlakte, kelderoppervlakte of bijgebouwen oppervlakte groter zijn en de afwerkingsgraad groter is. Specifiek voor een appartement stijgt de waarde bij een grotere bewoonbare oppervlakte, een grotere afwerkingsgraad, de aanwezigheid van een lift en een grotere terrasoppervlakte. De waarde van de woning zal daarentegen afnemen naarmate de leeftijd groter wordt maar stijgt opnieuw bij renovatie. Als de breedte, oppervlakte en toegelaten bouwhoogte van de grond toeneemt, zal de waarde van de woning ook toenemen. Eveneens zal de waarde van de woning toenemen indien het aantal voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en horecazaken in de omgeving stijgt en het uitzicht beter is.

Om een duidelijk overzicht te krijgen van deze marktwaardedrijvers worden deze ingedeeld in verschillende klassen. Zo is de totale waarde onderverdeeld in de opstalwaarde en de grondwaarde. De opstalwaarde bestaat uit de nieuwbouwwaarde, de waarde van de opstal mocht die op datum van vandaag gebouwd zijn; en de vetusteit, de verlieswaarde te wijten aan de leeftijd van de opstal. De grondwaarde daarentegen bestaat uit de regionale grondwaarde, de waarde van de grond in de regio; en de lokale liggingswaarde, de meerwaarde van de omgeving.

Marktwaardedrijvers zijn de objectieve karakteristieken van een woning die de marktwaarde bepalen.

Marktwaarde

De marktwaarde van een woning wordt gedefinieerd als het geschatte bedrag in euro waartegen deze verhandeld zou worden onder normale verkoopsomstandigheden. Onder normale verkoopsomstandigheden wordt een competitieve veiling begrepen tussen bereidwillige en goed geïnformeerde partijen zonder enige vorm van dwang. Merk op dat transactiekosten zoals bijvoorbeeld registratierechten, schenkingsrechten, successierechten en notariskosten niet bij de marktwaarde gerekend worden.

Wees ervan bewust dat de gerealiseerde verkoopprijs echter niet altijd gelijk is aan de marktwaarde. Afwijkingen kunnen niet zelden optreden bij buitengewone verkoopsomstandigheden. Zo kan een onvoldoende marketing of een gedwongen verkoop leiden tot een lagere marktprijs. Indien de koper of verkoper slecht geïnformeerd is over het vastgoed kan de marktprijs eveneens verschillen van de marktwaarde. De marktprijs kan de marktwaarde bijvoorbeeld ook overstijgen indien de koper zich laat leiden door persoonlijke emotionele waarde.

De marktwaarde van een woning wordt gedefinieerd als het geschatte bedrag in euro waartegen deze verhandeld zou worden onder normale verkoopsomstandigheden.

Percentielscores

Een percentielscore geeft weer hoe groot de marktwaarde van een woning is ten opzichte van alle woningen in Vlaanderen op een schaal van 1 % tot en met 100 %. Een percentielscore van bijvoorbeeld 40 % betekent dat 40 % van alle woningen in Vlaanderen een lagere marktwaarde heeft en dat de overige 60 % van alle woningen in Vlaanderen een hogere marktwaarde heeft. Met behulp van de percentielscore is het bijgevolg eenvoudiger om in te schatten of een woning in het algemeen of een opstal of grond in het bijzonder eerder duur dan wel minder duur is.

Met behulp van percentielscores kunnen eveneens de sterke en minder sterke aspecten van een woning blootgelegd worden. De totale woningwaarde wordt immers opgebouwd uit de nieuwbouwwaarde, de vetusteit, de regionale grondwaarde en de lokale liggingswaarde. De percentielscores horende bij deze aspecten vertellen hoe duur dan wel minder duur deze aspecten zijn ten opzichte van de populatie van woningen in Vlaanderen. Deze percentielscores geven met andere woorden een indicatie over hoe sterk dan wel minder sterk deze aspecten van jouw woning scoren op de Vlaamse woningmarkt

Een percentielscore geeft weer hoe groot de marktwaarde van een woning is ten opzichte van alle woningen in Vlaanderen op een schaal van 1 % tot en met 100 %.